Posted on

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

กิจกรรมการส่งเสริม ด้านสังคม  อารมณ์  และทัศนศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์

ทัศนศึกษานอกสถานที่ ฟาร์มสัตว์ขนาดเล็กต่างๆ , สวนสาธารณะ