Posted on

กิจกรรมอบทุนการศึกษา และ ให้คำปรึกษา

มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 และ นักศึกษาที่จบการศึกษาในปี 2560

 

กิจกรรมการให้คำปรึกษา

Posted on

กิจกรรมวันสำคัญภายในมูลนิธิฯ

นำเด็กไปทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา เช่น งานทำบุญปีใหม่งานวันแม่,งานวันปีใหม่,งานรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์

Posted on

กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ภายในบ้าน

การให้เด็กร่วมทำอาหาร ,การเล่นดนตรี , การทำสวนผัก,กิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ,การเล่นคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก

Posted on

กิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาการ ภายในห้องพัฒนาการ

ห้องเด็กอ่อน  ( 3 เดือน – 1 ปี 8 เดือน ) เช่น การฝึกการทรงตัว , การเล่านิทาน

 

ห้องเด็กเล็ก  ( 1 ปี 8 เดือน – 3 ปี )  การเล่านิทาน, การเรียนการสอน มอนเตสซอรี่ ( Montessori )

 

ห้องเด็กก่อนวัยเรียน ( 3 ปี – 6 ปี ) การจัดกิจกรรม มอนเตสซอรี่ ( Montessori )