Posted on

กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ภายในบ้าน

การให้เด็กร่วมทำอาหาร ,การเล่นดนตรี , การทำสวนผัก,กิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ,การเล่นคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก

Posted on

กิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาการ ภายในห้องพัฒนาการ

ห้องเด็กอ่อน  ( 3 เดือน – 1 ปี 8 เดือน ) เช่น การฝึกการทรงตัว , การเล่านิทาน

 

ห้องเด็กเล็ก  ( 1 ปี 8 เดือน – 3 ปี )  การเล่านิทาน, การเรียนการสอน มอนเตสซอรี่ ( Montessori )

 

ห้องเด็กก่อนวัยเรียน ( 3 ปี – 6 ปี ) การจัดกิจกรรม มอนเตสซอรี่ ( Montessori )

Posted on

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

กิจกรรมการส่งเสริม ด้านสังคม  อารมณ์  และทัศนศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์

ทัศนศึกษานอกสถานที่ ฟาร์มสัตว์ขนาดเล็กต่างๆ , สวนสาธารณะ