โครงการสร้างภูมิคุ้มกันโรค

Share

1.หลักการและเหตุผล

    มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว  มีภารกิจที่จะต้องจัดบริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของเด็กทุกคน  รวมถึงการให้คุ้มกันโรคแก่เด็ก  เพื่อเด็กได้รับวัคซีนคุ้มกันโรคครบถ้วนส่งผลให้สุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรงและก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  โดยเฉพาะวันทารกตั้งแต่   4 เดือนครึ่ง – 6 ปี (ที่รับจากบ้านเด็กเวียงพิงค์)

 

2.วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็นแก่เด็กทุกคน
  2. เพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ทางด้านสุขภาพอนามัยแก่เด็กทุกคน

 

3.กลุ่มเป้าหมาย

    เด็กในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว

 

4.วิธีดำเนินงาน

  1. สำรวจเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
  2. ตรวจเช็ควัน  เวลาการให้วัคซีนของเด็กแต่ละคนทุกเดือน
  3. นำเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีน  และเด็กที่ครบกำหนดรับวัคซีนไปรับวัคซีนที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 

5.งบประมาณ

    วัคซีนได้รับการอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และพยาบาลของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นผู้ฉีดให้

  

6.ผู้รับผิดชอบโครงการ

  1. ประธานมูลนิธิฯ
  2. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและเด็กอ่อน ฝ่ายเด็กก่อนวัยเรียน
  3. นักสังคมสงเคราะห์ ,ครูพัฒนาการเด็ก ,ครูสอนเด็กก่อนวัยเรียน
  4. พี่เลี้ยงเด็ก

 

7.ระยะเวลาดำเนินงาน

    1  ตุลาคม 2556  ถึง  30  กันยายน  2557

 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    เด็กทุกคนได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็นทุกชนิดครบถ้วนตามระยะเวลาที่ควรจะได้รับ  ส่งผลให้เด็กปลอดภัยจากโรคต่างๆ ที่สามารถป้องกันได้  ช่วยให้เด็กทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์ มีพัฒนาการที่ดี