แผนดำเนินงานฝ่ายพยาบาล

2

แผนดำเนินงานของฝ่ายการพยาบาลเด็ก ปีงบประเมินตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและอนาถานครเชียงใหม่ กำหนดนโยบายให้บ้านกิ่งแก้วเป็นเสมือนบ้านที่แท้จริงของเด็กกำพร้าทุกคนที่เข้ามาพักพิง  ที่สามารถให้ทั้งความคุ้มครอง  ความรัก  และความอบอุ่นแก่เด็กกำพร้า รวมถึงการอบรมเลี้ยงดูที่มีคุณภาพได้มาตรฐานซึ่งเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กกำพร้าทุกคน  ฝ่ายการพยาบาลเด็กมีแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายมูลนิธิฯ ดังต่อไปนี้

1.การบริหารจัดการบุคลากรที่ดูแลเด็ก

คณะกรรมการมูลนิธิฯที่รับผิดชอบฝ่ายการพยาบาลเด็กประกอบด้วยแพทย์และพยาบาล ที่มีประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวมรวมถึงการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่ดูแลเด็ก ได้แก่ผู้ช่วยพยาบาลและพี่เลี้ยงเด็กให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลเลี้ยงดูเด็ก

 • การคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติที่กำหนด
 • จัดการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 เดือนภายใต้การดูแลควบคุมและประเมินอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการฝ่ายและผู้ช่วยพยาบาลอาวุโส
 • วางแผนจัดอัตรากำลังบุคลากรที่ดูแลเด็กตามมาตรฐานกำหนด
 • จัดทำแผนประจำปีในการพัฒนาบุคลากร ทั้งผู้ช่วยพยาบาลและพี่เลี้ยง
 • จัดการประเมินความเครียดเจ้าหน้าที่ปีละ2ครั้งและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อป้องกันและแก้ไขภายหลังการประเมิน

นอกจากนี้มูลนิธิฯยังได้รับการสนับสนุนทีมสุขภาพจากคณะแพทย์ศาสตร์  ทันตแพทย์ศาสตร์  และคณะเทคนิคการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อร่วมดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของเด็กกำพร้าในบ้านกิ่งแก้วฯการดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม

2.ด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการตามวัย

2.1 การส่งเสริมการเจริญเติบโตตามวัย

 • กำหนดมาตรฐานด้านโภชนากการร่วมกับฝ่ายโภชนาการเพื่อให้เด็กทุกได้อาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอกับการเจริญเติบโต การเฝ้าระวังการเจริญเติบโต โดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง รอบศีรษะให้เด็กเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงการบันทึกลงในสมุดสุขภาพประจำตัวเด็ก หากพบเด็กมีการเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์จะได้รับการส่งเสริมโภชนาการจากทีมแพทย์พยาบาลมูลนิธิเบื้องต้น และ ส่งต่อกุมารแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ ในรายที่จำเป็น

2.2 การส่งเสริมการพัฒนาการตามวัย

 • กำหนดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามวัย
 • มีการประเมินพัฒนาการของเด็กในทุกด้านเป็นประจำทุกเดือนในกลุ่มเด็กอายุ 4 เดือน – 18 เดือน และ เป็นประจำทุก 2 เดือน ในกลุ่มเด็กอายุ 19 เดือน ขึ้นไป ซึ่งหากพบเด็กมรพัฒนาการล่าช้าจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการจากทีมสุขภาพของมูลนิธิฯ ร่วมกับบุคคลากรจากคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะ คณะแพทยศาสตร์

3.การป้องกันโรคและเฝ้าระวังโรคระบาด

 • จัดทำแผนการให้วัคซีนป้องกันโรคตามมาตาฐานกระทรวงสาธรณสุข
 • มีการตรวจสุขภาพเด็กทุกวันโดยผู้ช่วยพยาบาลเพื่อแยกเด็กป่วยมาดูแลรักษาพยาบาลในห้องพยาบาลรวมถึงการส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 • มีการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดต่างๆ ตามฤดูการ หากมีการระบาดเกิดขึ้น ก็จะมีการค้นหาสาเหตุ ควบคุมการระบาด ร่วมกับหน่วยระบาดวิทยาของศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทย์ศาสตร์

4.การป้องกันอุบัติเหตุ

 • ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย ทั้ง ภายในบ้าน สนามเด็กเล่น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
 • กำหนดมาตรการ การดูแลเด็กขณะขึ้นบันได เล่นในสนามเด็กเล่น หรือ พาออกนอกสถานที่

5.การประเมินผลการดำเนินงานประจำปี

    ฝ่ายการพยาบาลกำหนดการประเมินผลในด้านต่างๆ อาทิ การเจริญเติบโต การพัฒนาการ การเจ็บป่วย รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ เป็นประจำทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ อันจะนำไปสู่การร่วมกับแก้ไข เพื่อลดปัญหาเหล่านั้นต่อไป และ นำเสนอผลการประเมินในการประชุมประจำปีของมูลนิธิฯ.

    มูลนิธิฯได้จัดโครงการสร้างฝ่ายพยาบาลและเด็กอ่อนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยประธานฝ่ายตามลำดับชั้น ปฏิบัติงาน 24 ชม. ไม่มีวันหยุด แบ่งการปฏิบัติงานเป็นสองผลัด ผลัดเช้าเวลา 08.00 – 17.00 น. ผลัดบ่ายเวลา 16.00 – 08.00 น. เจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกันทำงานตามตารางเวรและตารางวันหยุดตามที่ฝ่ายพยาบาลจัดให้

    ฝ่ายพยาบาลมีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ สังคม โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคำขวัญดังนี้

วิสัยทัศน์

เราจะช่วยกันพัฒนาลูกๆของเราให้มีความเจริญเติบโตสมวัย ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม

พันธกิจ

เราจะช่วยกันสร้างบ้านกิ่งแก้วฯ ให้เต็มเปี่ยมด้วยความรัก ความอบอุ่น ด้วยรอยยิ้ม ความสามัคคี ใส่ใจโภชนาการ และสุขภาพอนามัยของทุกๆคน

คำขวัญ

ร้อยรักสามัคคี ทำดีเพื่อสังคม