ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

1

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่หลัก คือ  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งในมูลนิธิ  และ  นอกมูลนิธิในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาการ รวมถึงสภาวะทางอารมณ์และจิตใจให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์ซึ่งถือเป็นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสทางสังคม  เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ  ให้กับเด็กที่ต้องเตรียมส่งกลับสถานสงเคราะห์ของรัฐ  และ  ในกรณีที่ส่งเด็กสู่ครอบครัวใหม่ ครอบครัวอุปการะ และ ครอบครัวเดิม  เพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาด้านสังคม  และ จิตใจที่เหมาะสมกับวัย   ในกระบวนการจัดการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ในปี 2560 นี้ทางฝ่ายสังคมสงเคราะห์ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก ๆเพื่อเสริมความพร้อม ทางสังคม และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  เช่น  โครงการทัศนศึกษานำเด็กในสถานสงเคราะห์ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ , โครงการนันทนาการ ช่วยให้เด็กในสถานสงเคราะห์ผ่อนคลายความตึงเครียดและร่วมสนุกกับกิจกรรมกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและ อาสาสมัครต่างชาติอย่างสนุกสนาน ,โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ  เช่น วันแม่,วันสงกรานต์,ประเพณีวันลอยกระทง,วันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ และ โครงการส่งเสริมจริยธรรม โดยการสอนเด็กให้เรียนรู้การใส่บาตรพระ  ทำบุญโดยการถวายสังฆทาน ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ได้ร่วม  กับฝ่ายพัฒนาการเด็ก  ในการสำรวจเครื่องใช้ต่าง ๆ  ภายในห้องเรียน  มีการปรับปรุงห้องเรียนเด็กก่อนวัยเรียน 2 , 3 ให้มีความสอดคล้องกับ ระบบการเรียน แบบ Montessori  program  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ตัวเด็กที่อยู่ในการดูแล และ ได้มีการสำรวจเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน นำมาปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยแก่ เจ้าหน้าที่ และ เด็ก ๆ ทุกคนในมูลนิธิ  ยกตัวอย่างเช่น  การปรับปรุงสนาม  การปรับปรุงภายในห้องเรียน  การปรับปรุง ระบบน้ำ  เป็นต้น