งานจริยธรรม

Share

1.หลักการและเหตุผล

    เด็กในสถานสงเคราะห์ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการอบรมบ่มนิสัยจากพ่อแม่  และญาติพี่น้องอย่างเด็กทั่วไป  สถานสงเคราะห์จึงต้องทำหน้าที่เพื่อปลูกฝังจริยธรรมที่ดีให้เด็กได้รู้จักคิดดี  ทำดี  พูดดี  อยู่ในกรอบวัฒนธรรมของสังคม  เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

2.วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้แก่เด็ก
 2. เพื่อเด็กจะได้รู้ถึงกฎเกณฑ์ในชีวิตและสังคมอย่างถูกต้อง
 3. เพื่อได้รู้ถึงการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
 4. เพื่อเด็กจะได้ฝึกฝนตนเองสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้

 

3.กลุ่มเป้าหมาย

    เด็กอายุ 2-6 ปี  จะได้รับการอบรมจริยธรรมทุกคน

 

4.วิธีดำเนินงาน

 1. สอดแทรกการสอนจริยธรรมในกิจกรรมประจำวัน
 2. นำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมตามปกติทุกวัน  ตามโอกาสพิเศษและวันสำคัญทางศาสนา
 3. นำเด็กไปวัด  ตามสถานที่ต่างๆ ที่เหมาะสม

 

5.งบประมาณ

    จัดหาอุปกรณ์เล็กน้อย  โดยใช้งบประมาณของสถานสงเคราะห์

  

6.ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. ประธานมูลนิธิฯ
 2. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและเด็กอ่อน ฝ่ายเด็กอนุบาล
 3. นักพัฒนาการเด็ก  ครูสอนเด็กก่อนวัยเรียน
 4. พี่เลี้ยงเด็ก

 

7.ระยะเวลาดำเนินงาน

    1  ตุลาคม 2556  ถึง  30  กันยายน   2557

 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เด็กได้รับการปลูกฝังจริยธรรมที่ดีงาม
 2. เด็กจะได้รับการฝึกฝนให้มีจิตใจอ่อนโยน  มีระเบียบวินัย
 3. เด็กจะได้รู้จักการเคารพผู้อื่น  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น