การเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน

Share

1.หลักการและเหตุผล

มูลนิธิฯ นอกจากจะมีหน้าที่เลี้ยงดูเด็กอายุ 3 เดือน  ถึง 6 ปีแล้ว  ยังต้องมีการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กโตที่มีอายุตั้งแต่ 2-6 ปี เพื่อให้มีพื้นฐาน ความพร้อมที่จะไปเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาต่อไปไม่ว่าเด็กนั้นจะต้องอยู่ในสถานสงเคราะห์หรือเด็กที่โตขึ้นและย้ายไปอยู่สถานสงเคราะห์อื่น  หรือไปอยู่กับครอบครัวบุญธรรมซึ่งจะต้องไปเรียนที่โรงเรียนภายนอกก็ตาม  เป็นหน้าที่ของสถานสงเคราะห์ที่จะให้โอกาสในการศึกษาแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

 

2.วัตถุประสงค์

  1. เพื่อวางพื้นฐานกี่ศึกษาชั้นปฐมวัยให้แก่เด็ก
  2. เพื่อให้เด็กมีความพร้อมที่จะเรียนในชั้นสูงต่อไป

 

3.กลุ่มเป้าหมาย

เด็กก่อนวัยเรียน อายุ 2-6 ปี  ที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิฯ

 

4.วิธีดำเนินงาน

  1. จัดกลุ่มเด็กที่อยู่ในวัยสมควรที่จะเตรียมความพร้อม
  2. จัดทำแผนการสอนให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก
  3. จัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้

 

4.ประเมินผล

 

5.ระยะเวลาดำเนินงาน

 

6.งบประมาณ

ใช้งบประมาณของสถานสงเคราะห์และการบริจาคจากภาคเอกชน

 

7.ผู้รับผิดชอบโครงการ

  1. ประธานมูลนิธิฯ
  2. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและเด็กอ่อน ฝ่ายเด็กก่อนวัยเรียน
  3. นักสังคมสงเคราะห์ ,ครูพัฒนาการเด็ก,  ครูสอนเด็กก่อนวัยเรียน
  4. พี่เลี้ยงเด็ก

 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เด็กกลุ่มอายุ 2-6 ปี ในสถานสงเคราะห์จะได้มีพื้นฐานการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย ช่วยให้มีความพร้อมที่จะเรียนต่อไปในระดับที่สูงขึ้น