การทัศนศึกษา

Share

1.หลักการและเหตุผล

    เด็กกำพร้าและเด็กถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์ไม่มีบิดามารดาที่จะพาไปทัศนศึกษา หรือพาไปพบเห็นสิ่งแปลกใหม่และโลกภายนอกอย่างเด็กทั่วไป  ทำให้เด็กขาดประสบการณ์ชีวิตในส่วนนี้  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที่เด็กควรจะได้เรียนรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวอยู่กับครอบครัวบุญธรรมและการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต  ซึ่งจะต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

 

2.วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เด็กกำพร้า  เด็กถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์มีโอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์ต่างๆ  อย่างเหมาะสม
 2. เพื่อให้เด็กเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่ดี
 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตัวเองในการออกไปตามสถานที่ต่างๆ
 4. เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ

 

3.กลุ่มเป้าหมาย

       เด็กในสถานสงเคราะห์ทั้งเด็กชาย  เด็กหญิง  อายุระหว่าง 2-6 ปี ที่อยู่ในดความดูแลของมูลนิธิฯ

 

4.วิธีการดำเนินงาน

 1. กำหนดแผน  สถานที่ที่จะไปทัศนศึกษา  วัน  เวลา  และประมาณค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จะพาเด็กไป  โดยอาจขอความอนุเคราะห์เข้าชมฟรีหรือจัดหางบประมาณในการเข้าชมแล้วแต่กรณี
 3. จัดหาอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 

5.ระยะเวลาดำเนินงาน

       ตามปีงบประมาณ

 

6.งบประมาณ

       ใช้งบประมาณของสถานสงเคราะห์  หรือขอความอนุเคราะห์เข้าชมฟรีแล้วแต่กรณี

 

7.ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. ประธานมูลนิธิฯ
 2. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและเด็กอ่อน ฝ่ายเด็กก่อนวัยเรียน
 3. นักสังคมสงเคราะห์ ,ครูพัฒนาการเด็ก , ครูสอนเด็กก่อนวัยเรียน
 4. พี่เลี้ยงเด็ก

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      เด็กจะได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ชีวิตที่กว้างขวาง  เช่นเดียวกับเด็กในครอบครัว และเด็กได้กล้าแสดงออก  มีความมั่นใจในการพบปะบุคคลอื่นในสังคมต่อไป